021-33924480,09122098924, 021-33940043
4.7 /5 20 5 1 کنتور گاز

کنتور گاز

 • کنتور گاز1400/4/31

  کنتور گاز 

   کنتور گاز وسیله ای برای اندازه گیری حجم گازمصرفی  می باشد.
  این نو کنتور های گاز  که دیافراگی نامیده میشوند از دو محفظه دهلیز که هر یک توسط یک پرده قابل انعطاف که دیافراگم می نامند به دو بخش تقسیم شده است ، تشکیل می گردد.
  با پروخالی شدن متناوب محفظه ها در اثر عبور جریان گاز جابجایی دیافراگم ها صورت می گیرد ، که این جابجایی توسط اهرم بندیهایی  و میله ای صورت می گیرد که باعث گردش میل لنگ می شود.
  این گردش که متناسب با حجم گاز عبوری از محفظه ها می باشد به وسیله سیستم انتقال حرکت مغناطیسی و میکانیکی یا چرخ دنده ای به شماره انداز کنتور منتقل می گردد.
  نمونه تفکیک کردن کنتور گاز :
  کنتور تفکیکی :

  انواع کنتور گاز
  کنتور های کوچک برای آپارتمان ها و تفکیک واحد ها از g4   و g6
  برای واحد های بزرگ و کل واحد ها تا مصرف 16 متر مکعب g10
  برای آپارتمان و واحد های صنعتی کارگاهی تا مصرف 25 متر مکعب g16
  برای واحد های صنعتی و نانوایی ها  تا مصرف 40 متر مکعب g25
  برای مجتمع ها و واحد ها ی صنعتی  تا مصرف 65 متر مکعب g40
  برای مجتمع های بزرگ و واحد های صنعتی مثلا کوره های آجر پزی تا مصرف 100 متر مکعب g65
  برای مجتمع های بزرگ و صنایع با مصرف بالای گاز تا مصرف 160 متر مکعب g100
   برای مجتمع های بزرگ و صنایع با مصرف بالای گاز تا مصرف 200 متر مکعب g160
  و ....
   

  شمارنده داخل کنتور گاز به این شکل می باشد

  انواع کنتور های دیافراگمی گاز عبارتند از:
  GS-84-2.5A (G2.5)          GS--77-04A (G4A)           GS-77-04B (G4B)             GS-84-04C (G4C)
  GS-79-06A(G6)          GS-79-06AL (G6AL)          GS-84-06C (G6C)          GS-76-010A (G10)
  GS-77-016A (G16)          GS-80-025B (G25B)         GS-77-025A (G25A)         GS-77-040A (G40)
  GS-77-065A  (G65)         GS-80-0100A (G100)         GS-77-0160A (G160)          
  کنتور گاز شهری 
  کنتور گاز تفکیکی
  کنتور گاز صنعتی 
  کنتور گاز  گاز سوزان
  کنتو  گاز سدید
  کنتور گاز اکباتان
  کنتور گاز گاز ایران
  کنتور گاز G4
  کنتور گاز G6
  کنتور گاز G10
  کنتور گاز G16
  کنتور گاز فلنچی
  کنتور گاز قدیمی
  کنتورگاز G25
  کنتور گاز G40
  کنتور گاز G65
  کنتور گاز G100
  کنتور گاز G160
  کنتور گاز آپارتمانی
  کنتور گاز تفکیکی
  قیمت کنتور گاز
  لیست قیمت کنتور گاز
  کنتور گاز قدیمی
  کنتور گاز جدید

   
   

  کنتور گاز