021-33924480,09122098924, 021-33940043
  صفحه 1
 • اسکیوزر هیدرولیک

  اسکیوزر هیدرولیک

 • اسکیوزر دستی

  اسکیوزر دستی

 • اسکراپر لوله پلی اتیلن

  اسکراپر لوله پلی اتیلن

 • لوله بر گیوتین 160

  لوله بر گیوتین 160

 • ابزار الکتروفیوژن

  ابزار الکتروفیوژن

 • گیوتین لوله بر 250

  گیوتین لوله بر 250