021-33924480,09122098924, 021-33940043
4.5 /5 20 5 1
کنتور گاز
کنتور گاز 

 کنتور گاز وسیله ای برای اندازه گیری حجم گازمصرفی  می باشد.
این نو کنتور های گاز  که دیافراگی نامیده میشوند از دو محفظه دهلیز که هر یک توسط یک پرده قابل انعطاف که دیافراگم می نامند به دو بخش تقسیم شده است ، تشکیل می گردد.
با پروخالی شدن متناوب محفظه ها در اثر عبور جریان گاز جابجایی دیافراگم ها صورت می گیرد ، که این جابجایی توسط اهرم بندیهایی  و میله ای صورت می گیرد که باعث گردش میل لنگ می شود.
این گردش که متناسب با حجم گاز عبوری از محفظه ها می باشد به وسیله سیستم انتقال حرکت مغناطیسی و میکانیکی یا چرخ دنده ای به شماره انداز کنتور منتقل می گردد.

کنتور گاز با کلمه جی انگلیسی (G) شناخته می شود .
انواع کنتور های دیافراگمی گاز عبارتند از:

GS-84-2.5A (G2.5)          GS--77-04A (G4A)           GS-77-04B (G4B)             GS-84-04C (G4C)
GS-79-06A(G6)          GS-79-06AL (G6AL)          GS-84-06C (G6C)          GS-76-010A (G10)
GS-77-016A (G16)          GS-80-025B (G25B)         GS-77-025A (G25A)         GS-77-040A (G40)
GS-77-065A  (G65)         GS-80-0100A (G100)         GS-77-0160A (G160)          

مکانیزم اندازه گیری کنتور گازبا پر و خالی شدن متناوب محفظه های گاز  در اثر عبور جریان گاز جابه جایی دیافراگم ها صورت می گیرد و همچنین جابه جایی دیافراگم توسط اهرم بندیهایی فلزی  مناسب باعث گردش میل لنگ ها می شوند. این گردش گاز درکنتور که متناسب با حجم گاز عبوری از محفظه ها می باشد به وسیله سیستم انتقال حركت مغناطیسی و یا چرخ دنده ای به شماره انداز دستگاه منتقل می گردد و مقدار مصرف را نشان می دهد

کنتور گاز شهری 
کنتور گاز تفکیکی
کنتور گاز صنعتی 
کنتور گاز  گاز سوزان
کنتو  گاز سدید
کنتور گاز اکباتان
کنتور گاز گاز ایران
کنتور گاز G4
کنتور گاز G6
کنتور گاز G10
کنتور گاز G16
کنتور گاز فلنچی
کنتور گاز قدیمی
کنتورگاز G25
کنتور گاز G40
کنتور گاز G65
کنتور گاز G100
کنتور گاز G160
 
  • مشخصات
  • دانلود

کنتور جی 4

کنتور جی 6

کنتور جی 10

کنتور جی 16

4.6 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

کنتور گاز کنتور گاز Average rating: 4.6932934453214, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000